หนังสือ-ดำรงธรรม-ปุจฉาวิสัชนา -โดย-คุณหญิงดำรงธรรมสาร-(ใหญ่วิเศษศิริ)-ราคา-250บาท


9872หนังสือ ดำรงธรรม โดย คุณหญิงดำรงธรรมสาร

อัฏฐธรรมปัญหา

คุณหญิงดำรงธรรมสาร (ใหญ่) พุทธมามิกา ตอบ ดีที่ ๑ ชั้นเอกอุ

ได้รับรางวัลถ้วยเงิน ของท่านเจ้าพระยามุขมนตรี

(ข้อความตอนหนึ่ง ในหนังสือ ดำรงธรรม โดย คุณหญิงดำรงธรรมสาร หน้าที่ ๓-๔)

ข้อ ๑ ถ. พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก เราขอถึง จะถึง

อย่างไร ถึงที่ตรงไหน (อะไรเป็นพุทธ)?

ข้อ ๑ ต. พระพุทธเจ้า ท่านผู้ตรัสรู้เอง มีอริยสัจจ์ ๔ และ

ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น ท่านนั้น ชื่อว่า พระพุทธเจ้า เพราะประกอบ

ด้วยพระปัญญาคุณ และพระกรุณาคุณ ที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอน

สัตว์ทั้งหลายให้รู้ตาม เห็ฯตาม ถ้าพระองค์จะไม่ทรงแสดงธรรม

สั่งสอน ก็จะไม่มีใครตรัสรู้ตามได้ และพระบริสุทธิคุณ

เพราะสั่งพระองค์ไกลจากกิเลส กับทั้งวาสนา มีพระสันดานอันบริสุทธิ์

จึงควรถือว่า พระองค์เป็นสรณะที่พึ่ง

การถึงพระพุทธเจ้านั้น ถ้ากราบไหว้ก็ถึงด้วยกาย 

ถ้าพรรนาพุทธคุณ ก็ถึงด้วยวาจา ถ้าระลึกพระพุทธคุณ 

เช่น พระพุทธานุสสติ เป็นต้น ก็เป็นอันถึงด้วยใจ แค่นี้เรียกว่า

ถึงพระพุทธเจ้า แต่การเห็นคุณของพระพุทธเจ้านั้น ไม่เท่ากัน

เห็นตามชั้นของบุคคล ถ้าใครประพฤติปฏิบัติน้อย ก็เห็นคุณน้อย

ถ้าประพฤติปฏิบัติมาก ก็เห็นคุณมาก สมด้วยพระพุทธภาษิตที่

ตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ตถาคตดังนี้.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s