จำหน่ายชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด จำนวน 78 เรื่อง 79 เล่ม ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุโดย สวนโมกข ไชยา ราคา 22,400 ราคาเดียวกันกับ ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)


ร้านหนังสือธรรมะไตรลักษณ์ , ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน บริการจำหน่ายหนังสือ ธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ,จำหน่ายหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของหลวงพ่อพุทธทาส ,จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและหนังสือสุขภาพ
จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นธรรมบรรณาการ,หรือหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ โทร. 02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771 http://www.trilakbooks.com

ชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด จำนวน 78 เรื่อง 79 เล่ม

ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุโดย สวนโมกข ไชยา

ราคา 22,400 ราคาเดียวกันกับ ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา  

บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

……………………………

ตู้ไม้สักจากจังหวัดตาก

สำหรับบรรจุหนังสือเฉพาะ ชุดธรรมโฆษณ์

ของหลวงพ่อพุทธทาส ครบทั้ง 79 เล่ม

ราคา จาก 11,500 บาท เหลือ 10,000 บาท

โทร.086-461-8505  ,   081-424-0781  ,   02-482-7358

………………………………………………….

รายชื่อหนังสือ ชุด ธรรมโฆษณ์

ของ พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สวนโมกขพลาราม


………………………………………………………………………………………….๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ๑ ราคา ๓๕๐

๒. อริยสัจ จากพระโอษฐ์ ภาคต้น-ปลาย ๒ ราคา ๗๐๐

๓. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ ๓ ราคา ๓๐๐

๔. ปฎิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ๔ ราคา ๕๐๐

๕. พุทธจริยา ๑๑ ราคา ๒๕๐

๖. พระพุทธคุณบรรยาย ๑๑ ก ราคา ๔๐๐

๗. อิทัปปัจจยตา ๑๒ ราคา ๓๐๐

๘. ไกวัลยธรรม ๑๒ ก ราคา ๓๐๐

๙. อตัมมยตาประยุกต์ ๑๒ ข ราคา ๓๐๐

๑๐. อตัมมยตาปริทัสน์ ๑๒ ค ราคา ๓๐๐

๑๑. อตัมมยตาประทีป ๑๒ ง ราคา ๓๐๐

๑๒. สันทัสเสตัพธรรม ๑๓ ราคา ๒๕๐

๑๓. โอสาเรตัพธรรม ๑๓ ก ราคา ๒๕๐

๑๔. สันทิฏฐิกธรรม ๑๓ ข ราคา ๒๕๐

๑๕. ปฎิปทาปริทรรศน์ ๑๔ ราคา ๒๕๐

๑๖. ปรมัตถสภาวธรรม ๑๔ ก ราคา ๓๐๐

๑๗. สมถิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ๑๔ ข ราคา ๒๕๐

๑๘. ก ข ก กา ของการศึกษาพุทธศาสนา ๑๔ ค ราคา ๒๕๐

๑๙. โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ ๑๔ ง ราคา ๓๐๐

๒๐. พุทธวิธีชนะความทุกข์ ๑๔ จ ราคา ๓๐๐

๒๑. หลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกัน ๑๔ ฉ ราคา ๓๐๐

๒๒. ธรรม กับสัญชาตญาณ ๑๕ ราคา ๒๕๐

๒๓. ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ ๑๕ ข ราคา ๓๐๐

๒๔. ตุลาริกธรรม เล่ม ๑ ๑๖ ราคา ๒๕๐

๒๕. ตุลาริกธรรม เล่ม ๒ ๑๖ ก ราคา ๒๕๐

๒๖. ตุลาริกธรรม เล่ม ๓ ๑๖ ข ราคา ๒๕๐

๒๗. มนุสสธรรม ๑๗ ราคา ๔๐๐

๒๘. ฆราวาสธรรม ๑๗ ก ราคา ๒๐๐

๒๙. มหิดลธรรม ๑๗ ข ราคา ๒๕๐

๓๐. โมกขธรรมประยุกต์ ๑๗ ค ราคา ๒๕๐


๓๑. เตกิจฉกธรรม ๑๗ ง ราคา ๒๕๐

๓๒. พุทธธรรมประยุกต์ ๑๗ จ ราคา ๒๕๐

๓๓. ปัญหาแห่งมนุษยภาพ ๑๗ ฉ ราคา ๓๐๐

๓๔. พุทธิกจริยธรรม ๑๘ ราคา ๒๕๐

๓๕. ศีลธรรม กับมนุษยโลก ๑๘ ข ราคา ๒๕๐

๓๖. การกลับมาแห่งศีลธรรม ๑๘ ก ราคา ๒๕๐

๓๗. อริยศีลธรรม ๑๘ ค ราคา ๒๐๐

๓๘. เยาวชน กับศีลธรรม ๑๘ ง ราคา ๒๐๐

๓๙. ธรรมะ กับการเมือง ๑๘ จ ราคา ๓๐๐

๔๐. เมื่อธรรมครองโลก ๑๘ ฉ ราคา ๒๕๐

๔๑. ธรรมสัจจสงเคราะห์ ๑๘ ช ราคา ๓๐๐

๔๒. สร้างสันติภาพของโลก ๑๘ ซ ราคา ๒๕๐

๔๓. ธรรมสัจจะปกิณณกะ ๑๘ ฌ ราคา ๓๐๐

๔๔. ธรรมะ คือสิ่งพัฒนาชีวิต ๑๘ ญ ราคา ๓๐๐

๔๕. บรมธรรม ภาคต้น ๑๙ ราคา ๒๕๐

๔๖. บรมธรรม ภาคปลาย ๑๙ ก ราคา ๒๕๐

๔๗. อานาปานสติภาวนา ๒๐ ก ราคา ๓๐๐

๔๘. อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา ๒๐ ค ราคา ๓๐๐

๔๙. มาฆบูชาเทศนา เล่ม ๑ ๒๒ ราคา ๓๐๐

๕๐. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑ ๒๓ ราคา ๓๐๐

๕๑. อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑ ๒๔ ราคา ๓๐๐

๕๒. พัสสิกไตรเทศนา ๒๕ ง ราคา ๒๕๐

๕๓. ศารทกาลิกเทศนา ๒๖ ราคา ๓๐๐

๕๔. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑ ๓๑ ราคา ๒๕๐

๕๕. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒ ๓๑ ก ราคา ๓๐๐

๕๖. ชุมนุมปาฐกถา ชุด “พุทธธรรม” ๓๒ ราคา ๒๕๐

๕๗. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๑ ๓๖ ราคา ๒๕๐

๕๘. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ ๓๖ ก ราคา ๒๕๐

๕๙. ค่ายธรรมบุตร ๓๗ ราคา ๒๕๐

๖๐. เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๑ ๓๗ ก ราคา ๓๐๐ 

๖๑. ใคร คือ ใคร ๓๗ ข ราคา ๓๐๐

๖๒. อะไร คือ อะไร ๓๗ ค ราคา ๓๐๐

๖๓. ธรรม คือ เรื่องของธรรมชาติ ๓๗ ง ราคา ๓๐๐

๖๔. เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๒ ๓๗ จ ราคา ๔๐๐

๖๕. สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๑ ๓๘ ราคา ๓๐๐

๖๖. สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๒ ๓๘ ก ราคา ๒๕๐

๖๗. นวกานุสาสน์ เล่ม ๑ ๓๙ ราคา ๓๐๐

๖๘. ธรรมบรรยายต่อหางมนุษย์ ๓๙ ค ราคา ๓๐๐

๖๙. ราชภโฏวาท ๓๙ ง ราคา ๓๐๐

๗๐. ธรรมะเล่มน้อย ๔๐ ราคา ๒๕๐

๗๑. ธรรมศาสตรา เล่ม ๑ ๔๐ ก ราคา ๓๐๐

๗๒. สัมมัตตานุภาพ ๔๐ ฉ ราคา ๒๕๐

๗๓. คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ๔๐ ช ราคา ๒๕๐

๗๔. คู่มือที่จำเป็นในการศึกษา และปฏิบัติธรรม ๔๐ ซ ราคา๒๕๐ 

๗๕. ชุมนุมล้ออายุ เล่ม ๑ ๔๒ ก ราคา ๓๐๐

๗๖. หัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ ๔๒ ค ราคา ๐ **ไม่มีการพิมพ์เพิ่มเติมอีก**

๗๗. ใจความแห่งคริสธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ๔๔ ก ราคา ๓๐๐

๗๘. ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่มีธรรมโฆษณ์ ตอน ๑ ๔๖ ค ราคา ๓๐๐

๗๙. ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่มีธรรมโฆษณ์ ตอน ๒ ๔๖ ง ราคา ๓๐๐

รวม ๒๒,๔๐๐ บาท

(เฉพาะราคาหนังสือ)… ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ

……………………………………………………..

บริการส่งตู้หนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎกให้ถึงที่
บริการจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิำฎก ของ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  มหามกุฎราชวิทยาลัย  และ  ส.ธรรมภักดี
 สะดวกและง่ายแบบครบวงจร บริการจัดส่งถึงวัด โทร. 087-696-7771,  085-819-4018
ชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด จำนวน 78 เรื่อง 79 เล่ม ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย สวนโมกข ไชยา ราคา 22,400 ราคาเดียวกันกับ ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) และตู้ไม้สักจากจังหวัดตาก บรรจุ หนังสือเฉพาะ ชุดธรรมโฆษณ์ของหลวงพ่อพุทธทาส ครบทั้ง 78 เล่ม ราคา จาก 11,500 บาท เหลือ 10,000 บาท บริการจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพ (ต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งจากบริษัทขนส่งทั่วประเทศ) โทร.086-461-8505, 081-424-0781

ชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด  78 เรื่อง 79 เล่ม  

ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ โดย สวนโมกข ไชยา ราคา 22,400 บาทโดยธรรมทานมูลนิธิ ไชยา

 

บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) 

และตู้ไม้สักจากจังหวัดตาก บรรจุ หนังสือเฉพาะ

ชุดธรรมโฆษณ์ของหลวงพ่อพุทธทาส ครบทั้ง

78 เล่มราคา จาก 11,500 บาท เหลือ 10,000 บาท

โทร.086-461-8505, 081-424-0781


ความปรารถนาในการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย ........................................................................................................................................................................ การจำหน่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎกนั้น โดยเฉพาะราคาค่าหนังสือพระไตรปิฎก ราคานี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบ 45 เล่ม ฉบับแปลไทยเฉลิมพระเกียรติ ราคา 15,000 บาท และ พระไตรปิฎก ภาษาไทยพร้อมอรรถกถา แปล แบบ 95 เล่ม ปกสีแดง ราคา 25,000 บาท เป็นราคาที่ไม่มีการบวก หรือคิดกำไรเพิ่มเติมแต่ประการใด เพียงแต่หวังใจว่า จักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นพระไตรปิฎกมาตรฐาน ของไทยอย่างถูกต้อง ให้หนังสือพระไตรปิฎกนั้นได้แพร่หลายโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น


ความปรารถนาในการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย ........................................................................................................................................................................ การจำหน่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎกนั้น โดยเฉพาะราคาค่าหนังสือพระไตรปิฎก ราคานี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบ 45 เล่ม ฉบับแปลไทยเฉลิมพระเกียรติ ราคา 15,000 บาท และ พระไตรปิฎก ภาษาไทยพร้อมอรรถกถา แปล แบบ 95 เล่ม ปกสีแดง ราคา 25,000 บาท เป็นราคาที่ไม่มีการบวก หรือคิดกำไรเพิ่มเติมแต่ประการใด เพียงแต่หวังใจว่า จักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นพระไตรปิฎกมาตรฐาน ของไทยอย่างถูกต้อง ให้หนังสือพระไตรปิฎกนั้นได้แพร่หลายโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ความปรารถนาในการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย ........................................................................................................................................................................ การจำหน่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎกนั้น โดยเฉพาะราคาค่าหนังสือพระไตรปิฎก ราคานี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบ 45 เล่ม ฉบับแปลไทยเฉลิมพระเกียรติ ราคา 15,000 บาท และ พระไตรปิฎก ภาษาไทยพร้อมอรรถกถา แปล แบบ 95 เล่ม ปกสีแดง ราคา 25,000 บาท เป็นราคาที่ไม่มีการบวก หรือคิดกำไรเพิ่มเติมแต่ประการใด เพียงแต่หวังใจว่า จักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นพระไตรปิฎกมาตรฐาน ของไทยอย่างถูกต้อง ให้หนังสือพระไตรปิฎกนั้นได้แพร่หลายโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ตู้พระไตรปิฎก ลวดลายทอง ติดกระจกสี ประดิษฐกรรม ตู้พระไตรปิฎกผลงานฝีมือทั้งหมด ลวดลายปราณีต และงดงาม จากไม้เบญจพรรณ ผลงาน จากเชียงใหม่ ราคา 8,500.- บริการจัดส่งทั่วประเทศ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ของ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ WWW.TRILAKBOOKS.COM หรือโทร. 087-696-7771, 085-819-4018, 02-482-7358
ตู้พระไตรปิฎก บรรจุ 45 เล่ม ลวดลายทองจากเชียงใหม่

ความปรารถนาในการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย ........................................................................................................................................................................ การจำหน่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎกนั้น โดยเฉพาะราคาค่าหนังสือพระไตรปิฎก ราคานี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบ 45 เล่ม ฉบับแปลไทยเฉลิมพระเกียรติ ราคา 15,000 บาท และ พระไตรปิฎก ภาษาไทยพร้อมอรรถกถา แปล แบบ 95 เล่ม ปกสีแดง ราคา 25,000 บาท เป็นราคาที่ไม่มีการบวก หรือคิดกำไรเพิ่มเติมแต่ประการใด เพียงแต่หวังใจว่า จักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นพระไตรปิฎกมาตรฐาน ของไทยอย่างถูกต้อง ให้หนังสือพระไตรปิฎกนั้นได้แพร่หลายโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎกมจร.พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ

และผู้ประสงค์จะร่วมสร้างบุญกุศลด้วยตู้พระไตรปิฎก 

โดยเฉพาะราคา ตู้พระไตรปิฎก ชุดนี้ เป็นตู้ 4 ชั้นสามารถ จุหนังสือพระไตรปิฎก ฉ. มจร (จำนวน 45 เล่ม)  

บุด้วยกระจกสี ด้วยความปราณีต งดงาม  และบริการจัดส่งทั่วประเทศ  

ราคา ตู้พระไตรปิฎก 8,500 บาท

One thought on “จำหน่ายชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด จำนวน 78 เรื่อง 79 เล่ม ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุโดย สวนโมกข ไชยา ราคา 22,400 ราคาเดียวกันกับ ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

 1. trilakbooks ไตรลักษณ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

  ร้านหนังสือธรรมะไตรลักษณ์ , ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาริมกำแพงวัดญาณเวศกวันบริการจำหน่ายหนังสือ ธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ,จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและหนังสือสุขภาพ
  จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พิมพ์หนังสือธรรมะ
  เป็นธรรมบรรณาการ,หรือหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ http://www.trilakbooks.com
  ความปรารถนาในการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การจำหน่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎกนั้น โดยเฉพาะราคาค่าหนังสือพระไตรปิฎกราคานี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก
  ทั้งแบบ พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบ 45 เล่ม ฉบับแปลไทยเฉลิมพระเกียรติราคา 15,000 บาท และ พระไตรปิฎก ภาษาไทยพร้อมอรรถกถา แปล แบบ 95 เล่ม ปกสีแดง ราคา 25,000 บาท
  เป็นราคาที่ไม่มีการบวก หรือคิดกำไรเพิ่มเติมแต่ประการใด เพียงแต่หวังใจว่าจักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นพระไตรปิฎกมาตรฐาน
  ของไทยอย่างถูกต้อง ให้หนังสือพระไตรปิฎกนั้นได้แพร่หลายโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s