จำหน่ายชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด จำนวน 79 เรื่อง 80 เล่ม ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุโดย สวนโมกข ไชยา ราคา 24,950 ราคามูลนิธิไชยา บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)


 

 

ร้านหนังสือธรรมะไตรลักษณ์ , ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน บริการจำหน่ายหนังสือ ธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ,จำหน่ายหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของหลวงพ่อพุทธทาส ,จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและหนังสือสุขภาพ
จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นธรรมบรรณาการ,หรือหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ โทร. 02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771 http://www.trilakbooks.com

thamma-kood13000.jpg

ชุดหนังสือธรรมโฆษณ์ครบทั้งชุด จำนวน 79 เรื่อง 80 เล่ม 

ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุโดย สวนโมกข ไชยา

ราคา 24,950 บาท ราคาเดียวกันกับ ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา  

บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

……………………………

collage856

………………………………………………….

รายชื่อหนังสือ ชุด ธรรมโฆษณ์ 

ของ พระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

โดย ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สวนโมกขพลาราม

(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2559)

………………………………………………………………………………………….

หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
๑. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ๑ 

๒. อริยสัจ จากพระโอษฐ์ ภาคต้น-ปลาย ๒ 

๓. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ ๓ 

๔. ปฎิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ๔

๕. พุทธจริยา ๑๑ 

๖. พระพุทธคุณบรรยาย ๑๑ ก 

๗. อิทัปปัจจยตา ๑๒ 

๘. ไกวัลยธรรม ๑๒ ก 

๙. อตัมมยตาประยุกต์ ๑๒ ข 

๑๐. อตัมมยตาปริทัสน์ ๑๒ ค

๑๑. อตัมมยตาประทีป ๑๒ ง 

๑๒. สันทัสเสตัพธรรม ๑๓ 

๑๓. โอสาเรตัพธรรม ๑๓ ก

๑๔. สันทิฏฐิกธรรม ๑๓ ข 

๑๕. ปฎิปทาปริทรรศน์ ๑๔ 

๑๖. ปรมัตถสภาวธรรม ๑๔ ก 

๑๗. สมถิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ๑๔ ข 

๑๘. ก ข ก กา ของการศึกษาพุทธศาสนา ๑๔ ค 

๑๙. โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ ๑๔ ง

๒๐. พุทธวิธีชนะความทุกข์ ๑๔ จ

๒๑. หลักพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกัน ๑๔ ฉ 

๒๒. ธรรม กับสัญชาตญาณ ๑๕ 

๒๓. ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ ๑๕ ข 

๒๔. ตุลาริกธรรม เล่ม ๑ ๑๖

๒๕. ตุลาริกธรรม เล่ม ๒ ๑๖ ก 

๒๖. ตุลาริกธรรม เล่ม ๓ ๑๖ ข 

๒๗. มนุสสธรรม ๑๗ 

๒๘. ฆราวาสธรรม ๑๗ ก 

๒๙. มหิดลธรรม ๑๗ ข 

๓๐. โมกขธรรมประยุกต์ ๑๗ ค 

20160530_141925
ร้านจำหน่ายหนังสือธรรมะ และจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน
20160530_141931
ร้านจำหน่ายหนังสือธรรมะ และจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน


๓๑. เตกิจฉกธรรม ๑๗ ง 

๓๒. พุทธธรรมประยุกต์ ๑๗ จ 

๓๓. ปัญหาแห่งมนุษยภาพ ๑๗ ฉ 

๓๔. พุทธิกจริยธรรม ๑๘ 

๓๕. ศีลธรรม กับมนุษยโลก ๑๘ ข 

๓๖. การกลับมาแห่งศีลธรรม ๑๘ ก 

๓๗. อริยศีลธรรม ๑๘ ค 

๓๘. เยาวชน กับศีลธรรม ๑๘ ง 

๓๙. ธรรมะ กับการเมือง ๑๘ จ 

๔๐. เมื่อธรรมครองโลก ๑๘ ฉ 

๔๑. ธรรมสัจจสงเคราะห์ ๑๘ ช 

๔๒. สร้างสันติภาพของโลก ๑๘ ซ 

๔๓. ธรรมสัจจะปกิณณกะ ๑๘ ฌ 

๔๔. ธรรมะ คือสิ่งพัฒนาชีวิต ๑๘ ญ

๔๕. บรมธรรม ภาคต้น ๑๙ 

๔๖. บรมธรรม ภาคปลาย ๑๙ ก 

๔๗. อานาปานสติภาวนา ๒๐ ก 

๔๘. อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา ๒๐ ค 

๔๙. มาฆบูชาเทศนา เล่ม ๑ ๒๒ 

๕๐. วิสาขบูชาเทศนา เล่ม ๑ ๒๓ 

๕๑. อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑ ๒๔

๕๒. พัสสิกไตรเทศนา ๒๕ ง 

๕๓. ศารทกาลิกเทศนา ๒๖ 

๕๔. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑ ๓๑

๕๕. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒ ๓๑ ก 

๕๖. ชุมนุมปาฐกถา ชุด “พุทธธรรม” ๓๒ 

๕๗. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๑ ๓๖ 

๕๘. ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ ๓๖ ก 

๕๙. ค่ายธรรมบุตร ๓๗ 

๖๐. เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๑ ๓๗ ก 

๖๑. ใคร คือ ใคร ๓๗ ข

๖๒. อะไร คือ อะไร ๓๗ ค

๖๓. ธรรม คือ เรื่องของธรรมชาติ ๓๗ ง

๖๔. เทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๒ ๓๗ จ 

๖๕. สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๑ ๓๘ 

๖๖. สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๒ ๓๘ ก 

๖๗. นวกานุสาสน์ เล่ม ๑ ๓๙ 

๖๘. ธรรมบรรยายต่อหางมนุษย์ ๓๙ ค

๖๙. ราชภโฏวาท ๓๙ ง 

๗๐. ธรรมะเล่มน้อย ๔๐ 

๗๑. ธรรมศาสตรา เล่ม ๑ ๔๐ ก 

๗๒. สัมมัตตานุภาพ ๔๐ ฉ 

๗๓. คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ๔๐ ช

๗๔. คู่มือที่จำเป็นในการศึกษา และปฏิบัติธรรม ๔๐ ซ 

๗๕. ชุมนุมล้ออายุ เล่ม ๑ ๔๒ ก 

๗๖. หัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ ๔๒ ค ร

๗๗. ใจความแห่งคริสธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ๔๔ ก

๗๘. ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่มีธรรมโฆษณ์ ตอน ๑ ๔๖ ค

๗๙. ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี ที่มีธรรมโฆษณ์ ตอน ๒ ๔๖ ง 

จำหน่ายหนังสือธรรมโฆษณ์จัดส่งทั่วไทย

รวม ราคาหนังสือ 24,950 บาท

(เฉพาะราคาหนังสือ)… ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ

สำหรับท่านที่ประสงค์สั่งหนังสือธรรมโฆษณ์ ท้้งชุด ให้โทรสั่งที่ 086-461-8505, 087-696-7771

เพื่อเช็คค่าจัดส่ง ทั่วประเทศ// หรือ // แจ้งวางมัดจำจองหนังสือสำหรับท่านที่จะมารับด้วยตนเอง

(อยู่ ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ติดกับ วัดญาณเวศกวัน  // (ฝั่งเดียวกันกับพุทธมณฑลองค์พระ))

 

collage852

Advertisements

1 Comment

 1. ร้านหนังสือธรรมะไตรลักษณ์ , ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาริมกำแพงวัดญาณเวศกวันบริการจำหน่ายหนังสือ ธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ,จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและหนังสือสุขภาพ
  จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พิมพ์หนังสือธรรมะ
  เป็นธรรมบรรณาการ,หรือหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ http://www.trilakbooks.com
  ความปรารถนาในการเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การจำหน่ายเพื่อเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎกนั้น โดยเฉพาะราคาค่าหนังสือพระไตรปิฎกราคานี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ ได้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก
  ทั้งแบบ พระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบบ 45 เล่ม ฉบับแปลไทยเฉลิมพระเกียรติราคา 15,000 บาท และ พระไตรปิฎก ภาษาไทยพร้อมอรรถกถา แปล แบบ 95 เล่ม ปกสีแดง ราคา 25,000 บาท
  เป็นราคาที่ไม่มีการบวก หรือคิดกำไรเพิ่มเติมแต่ประการใด เพียงแต่หวังใจว่าจักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นพระไตรปิฎกมาตรฐาน
  ของไทยอย่างถูกต้อง ให้หนังสือพระไตรปิฎกนั้นได้แพร่หลายโดยง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s