ดาวน์โหลด MP3// เสียงธรรม จากหลวงพ่อพุทธทาส


เสียงธรรมพุทธทาส
ฟัง-ดาวน์โหลด MP3// เสียงธรรม จากหลวงพ่อพุทธทาส

MP3-ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้

MP3-สวรรค์ในหน้าที่การงาน

MP3-สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ

MP3-สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์

MP3-อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส

MP3-อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป

MP3-อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม

MP3-อุดมคติของโพธิสัตว์

และ ฯลฯ

ในลิงค์ ด้านล่างนี้

http://www.ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา.com/BOON-020.html

Imag.jpg

หนังสือโบราณ ตั้งแต่ ร.ศ.๑๒๙ ในช่วงที่มหาชนกำลังโศก ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ


[IMG]
หนังสือโบราณ ตั้งแต่ ร.ศ.๑๒๙
ในช่วงที่มหาชนกำลังโศก ถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
อันพึ่งเสด็จสู่สวรรค์ ณเวลานั้น หนังสือเล่มนี้ จึงได้บังเกิดและจัดทำขึ้น เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึก ซึ่ง กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้ “หนังสือมงคลวิเสสกถา” นี้ เป็นเทศนาพิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่ง พรรณนาพระราชจรรยาของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน และยังได้จัดทำเผยแพร่ต่อเนื่องมา เป็นหนังสือแบบเรียนหลักสูตรนักธรรม และผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า ธรรมศึกษา จนถึงจวบจนปัจจุบัน
…………………………………………………
สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้ ในลิงค์นี้
ท่านสามารถโทรสอบถามการจัดพิมพ์เพื่อแจก
/หรือเพื่ออ่านเอง /ส่งทั่วไทย ที่
086-461-8505, 087-696-7771, 02-482-7093
LINE : trilak_uli

หนังสือบทสวด พระพุทธมนต์ ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา-อินเดีย-เนปาล


บทสวดมนต์ สำหรับผู้จะไปแสวงบุญที่อินเดีย เนปาล
เชิญชวนจัดพิมพ์หนังสือบทสวด พระพุทธมนต์
คู่มือสวดมนต์ ผู้จาริกแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระราชรัตนรังสี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
ขนาด 14.5×21  cm
ปกอ่อน กระดาษปอนด์ 80 แกรม
จำนวน 154 หน้า
ราคาต้นทุนโรงพิมพ์ธรรมทาน 70 บาท
รายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมที่
โทรสอบถามรายละเอียดการจัดพิมพ์เพิ่มเติมที่
02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505, 085-819-4018
LINE : trilak_uli
………………………………….
เหมาะสำหรับ
เป็นคู่มือสวดมนต์ และ ปฏิบัติธรรมของบรรพชิตและคฤหัสถ์
ผู้จาริกแสวงบุญในแดนพุทธภูมิ อินเดีย – เนปาล
และเป็นคู่มือสวดมนต์ประจำวัน
ของพระภิกษุสามเณร นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
…………………………………………………………………………………………
 คำนิยม
การไหว้พระสวดมนต์ เป็นกิจวัตรของชาวพุทธทั่วๆไป
โดยเฉพาะพระภิกษุสารเณร ผู้นำทางศาสนา
จึงถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้ร-เย็น จะต้องไปรวมพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ
เพราะการไหว้พระสวดมนต์ เป็นการสาธยายเปล่วงวาจาที่ดีงาม
อย่างมากทุกตัวอักษร กายก็ตั้งอยู่ในท่าทางที่เรียบร้อย
จึงนับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอย่างยิ่ง และยังนำศรัทธาให้เกิด
แก่ประชาชนที่ได้มาพบเห็นอีกโสตหนึ่งด้วย
คู่มือสวดมนต์นี้ พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ได้มีอุตสาหวิริยะรวบรวมขึ้น เพื่อเป็นเครื่องอำนวยประโญชน์แก่ท่าน
พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยรวบรวมบทสวดมนต์พิเศษ
เกี่ยวกับพุทธสถานทุกๆแห่งเข้ามาไว้ด้วย จึงนับว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ขออนุโมทนาให้กุศลเจตนาของท่าน พระราชรัตนรังสี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
ที่ได้มีอุตสาหวิริยะรวบรวมและคณะพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ที่ได้ให้การสนับสนุนจัดพิมพ์คู่มือสวดมนต์เล่มนี้
จงเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานยิ่งๆขึ้นไปเทอญ
พระราชโพธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
… … … … … … … … … … … … … … …
คำนำ
การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น เป็นกิจวัตรอันสำคัญอย่างหนึ่ง
ที่ชาวพุทธถือเป็นหลักปฏิบัติ อบรมจิต ให้เข้าถึงความสะอาด สว่าง สงบ
ร่มเย็น เป็นสุข เป็นพลังนำชีวิต เจริญรอยตามพระพุทธองค์โดยแท้
ได้จัดเนื้อหาในเล่ม แบ่งเป็นส่วนๆ ให้พอเหมาะสมกับโอกาส และสถานที่
เช่น ภาคทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษ บทสวดตามสถานที่สำคัญ คำบูชา
พุทธสังเวชนียสถานที่พระเมธีวรญาณ ป.ธ.๙, พระมหาเฉลิม วชิรญาโณ
ป.ธ.๙,ศ.เสฐียรพงษ์วรรณปกราชบัณฑิตป.ธ.๙,ดร.บรรจบบรรณรุจิ
ป.ธ.๙ ช่วยประพันธ์ไว้ให้เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามของพุทธบริษัททั่วไป
ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตรักษา พุทธสถาน
และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในแดนพุทธภูมิ มาตุภูมิ จงได้ปกปัก รักษา คุ้มครอง
อำนวยจตุรพิธพร สำเร็จผลในธุรกิจรุ่งเรืองด้วยปัญญา เจริญ ในหน้าที่การงาน
งอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยยิ่งเทอญ
(พระราชรัตนรังษี)
พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย – เนปาล
ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
บทสวดมนต์ สำหรับผู้จะไปแสวงบุญที่อินเดีย เนปาล
 
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พุ ท ธ ส ถ า น เ เ ห่ ง ก า ร ร ะ ลึ ก
๑. สถานที่พระตถาคตประสูติ
๒. สถานที่พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๓. สถานที่พระตถาคตประกาศพระอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไป
๔. สถานที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบลเหล่านี้แล เป็นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตร ผู้มีศรัทธา
 ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา มาอนุสรณ์ ระลึกถึงสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล นี้ก็ดี
ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยวจาริกไปในเจดีย์มีจิตเสื่อมใสแล้ว จักทำกาละ
ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์î
มหาปรินิพพานสูตร
ทีฆนิกาย มหาวรรค ๑๐/๑๕๔
… … … … … … … … … … … …… … … …
บริการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในโอกาสพิเศษ บริการจัดส่งหนังสือทั่วประเทศ
www.trilakbooks.com โทร.02-482-7358, 087-696-7771, 086-461-8505, 085-819-4018

ชื่อหนังสือ : สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค


ชื่อหนังสือ : สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค
เรียบเรียงโดย : วศิน อินทสระ
กระดาษ : ถนอมสายตา (ปกแข็งอย่างดี)
จำนวน : 373 หน้า //ราคาเล่มละ 275 บาท
 
อ่านรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติม//สั่งซื้อที่
 
 
#วิสุทธิมรรค
e_1444523.jpg

กลุ่มหนังสือพระไตรปิฎกที่เผยแพร่ในประเทศไทย


กลุ่มผลิตภัณฑ์

ตู้สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย
ตู้สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 45 เล่มภาษาไทย

ใหม่ล่าสุด 2017: ทองธารา ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ทั้งหลัง สีทอง ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย

// บาลี // สยามรัฐ // ราคาตู้พระไตรปิฎก 15,500 ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย

ใหม่ล่าสุด 2017: ทองธารา ตู้พระไตรปิฎกไม้สัก ทั้งหลัง สีทอง ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 45 เล่มไทย

// บาลี // สยามรัฐ // ราคาตู้พระไตรปิฎก 15,500 ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย (คลิ๊กรายละเอียด)

 

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก45เล่มภาษาไทย ราคา 8500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก45เล่มภาษาไทย
ราคา 8500 บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง พร้อมประดับจั่วสลักลายดอกไม้ด้านบน ราคา 9500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรง พร้อมประดับจั่วสลักลายดอกไม้ด้านบน
ราคา 9500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมูลงรักปิดทองประตูกระจก-ราคา10000บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
ลงรักปิดทองประตูกระจก-
ราคา10000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูลวดลายทองราคา1200บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูลวดลายทอง
ราคา12000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรง-รุ่นด้านข้างปิดทึบด้วยไม้สักราคา11000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรง-รุ่นด้านข้างปิดทึบด้วยไม้สัก
ราคา11000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นตู้ไม้สักทั้งหลัง ราคา 11000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
เป็นตู้ไม้สักทั้งหลัง
ราคา 11000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองอัมพันประดับจั่วด้านบนประดับกระจกสีทั้งหลังราคา9500บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองอัมพันประดับจั่วด้านบน
ประดับกระจกสีทั้งหลัง
ราคา9500บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทองทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ราคา 8500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีแดงลวดลายทอง
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู
ราคา 8500 บาท

ตู้พระไตรปิฎกลงรักปิดทองทั้งหลัง
พร้อมประดับลวดลายทอง
ราคา10,900บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรงทั้งหลังประดับลวดลายทองปิดกระจกสีทั้งหลัง ราคา 9500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรงทั้งหลังประดับ
ลวดลายทองปิดกระจกสีทั้งหลัง
ราคา 9500 บาท

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงป้าน แข็งแรงทนทาน
ราคา 11000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองลวดลายทอง ประดับกระจกสี
ตู้พระไตรปิฎกทรงป้านสีเหลืองลวดลายทอง
ราคา 8500 บาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตู้พระไตรปิฎก

สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่ม ภาษาไทย

ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส่ ง ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ

กลุ่มตู้พระไตรปิฎกสำหรับ 
หนังสือพระไตรปิฎก 91 เล่มไทย

ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงสี่เหลี่ยมคางหมูประดับลวดลายทอง ราคา 19000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงสี่เหลี่ยม
คางหมูประดับลวดลายทอง
ราคา 19000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรงประดับลวดลายทอง ราคา 14500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรงประดับ
ลวดลายทอง
ราคา 14500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองอัมพันธ์ประดับจั่วด้านบนประดับลวดลายทองปิดกระจกสี ราคา 12500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกสีเหลืองอัมพันธ
์ประดับจั่วด้านบนลวดลายทองปิดกระจกสี
ราคา 12500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรงราคา13000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังด้านหน้า
ประตูกระจกทรงตรง
ราคา13000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรงดัานบนประดับจั่วสลักลายดอกไม้ราคา13500บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรง
ดัานบนประดับจั่วสลักลายดอกไม้
ราคา13500บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลังทรงตรงรุ่นประตู3บานราคา14000บาท
ตู้พระไตรปิฎกไม้สักทั้งหลัง
ทรงตรงรุ่นประตู3บาน
ราคา14000บาท
ตู้พระไตรปิกไม้สักทั้งหลังทรงสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับพระไตรปิฎก91เล่ม ราคา 15000 บาท
ตู้พระไตรปิกไม้สักทั้งหลังทรงสี่เหลี่ยมคางหม
ูสำหรับพระไตรปิฎก91เล่ม ราคา 15000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงตรงประดับจั่วด้านบนลงรักปิดทองทั้งหลัง ราคา 16000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงตรงประดับจั่วด้านบน
ลงรักปิดทองทั้งหลัง ราคา 16000 บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมูประดับจั่วด้านบนและลงรักปิดทองทั้งหลังราคา18500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงสี่เหลี่ยมคางหมูประดับจั่ว
ด้านบนและลงรักปิดทองทั้งหลังราคา18500 บาท
ตู้ สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 
ทรงตรง เดินลายเส้นทอง พื้นสีแดง ประดับจั่วด้านบน
ด้านหน้ากระจกไส แข็งแรงทนทาน
แบบเดินลายเส้นทองสำหรับ 91 เล่ม ราคา 12,500 บาท
ตู้พระไตรปิฎกทรงตรงสีแดงลวดลายทอง
สำหรับพระไตรปิฎก91เล่มราคา 12,500 บาท

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้ง ตู้พระไตรปิฎกทั่วไทย ที่ได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด พร้อมดำเนินการจัดส่งทั่วประเทศ

จัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก พร้อมทั้ง ตู้พระไตรปิฎกทั่วไทย ที่ได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด พร้อมดำเนินการจัดส่งทั่วประเทศ

ต้พระไตรปิฎก สำหรับหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับแก่นธรรม

เป็นพระไตรปิฎกฉบับย่อ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉพาะราคาหนังสือ (ราคามูลนิธิ) 3300 บาท
กลุ่มตู้พระไตรปิฎกสำหรับ หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับแก่นธรรม

ตู้พระไตรปิฎกแบบลงรักปิดทองสำหรับหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม
ตู้พระไตรปิฎกแบบลงรักปิดทอง
สำหรับหนังสือพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม
ราคา5000.-
ตู้สำหรับบรรจุพระไตรปิฎกสลักลายดอกไม้สำหรับพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม ราคา 6000บาท
ตู้บรรจุพระไตรปิฎกสลักลายดอกไม้
สำหรับบรรจุพระไตรปิฎกฉบับแก่นธรรม
ราคา 6000บาท

ศูนย์จำหน่ายตู้และหนังสือพระไตรปิฎกทั่วประเทศ


หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ราคา 500 บาท

พระไตรปิฎกฉบับคัดสรร

พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์ โดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ ราคา 750 บาท
คัมภีร์วิสุทธิมรรคแปลภาษาไทย
หนังสือพระวินัย 227 และ หลักธรรม ราคา 1100 บาท
หนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยาย ราคา 700 บาท
 

 

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับกระเป๋า ราคา 3500 บาท

หนังสือสวดมนต์แปลไทยตู้ไม้สักสำหรับใส่หนังสือพระไตรปิฎก สลักขาสิงห์


ทองธารา

ตู้พระไตรปิฎก ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ไม้สักแท้ทั้งหลัง

เอกลักษณ์เรียบง่ายและประณีต เข้ากับทุกยุคสมัย

แกะสลักลวดลาย ขาตู้สักเป็นขาสิงห์

ทุกรายละเอียด ใส่ใจด้วยช่างฝีมืออาชีพ

ราคาตู้ 15,500.-

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)

ขนาดตู้พระไตรปิฎกหลังนี้ //

สูงเมตร 1.60เมตร กว้าง 1.0 เมตรลึก 35 เซนติเมตร

ตู้พระไตรปิฎกหลังนี้ สำหรับใส่หนังสือ

– พระไตรปิฎกแบบ 45 เล่มไทย

– พระไตรปิฎกแบบ 45 เล่มภาษาบาลี

– พระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี
………………………………………………………


ศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎก
ไตรลักษณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 19/10
หมู่3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
(ฝั่งเดียวกันกับ พุทธมณฑลองค์พระ)
ในซอยวัดญาณเวศกวัน เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

02-482-7358, 086-461-8505,
087-696-7771, 02-482-7093


E-mail : trilak_books@yahoo.com


LINE : trilak_uli

tong1tong2tong3tong4tong5tong6