โพชฌงค์-พุทธวิธีเสริมสร้างสุขภาพ + พร้อมทั้ง บทสวดโพชฌงค์ฯ


20170612_153707.jpg

หนังสือ ปทานุกรมกิริยาอาขยาต ธรรมบทภาค 5-8 จำนวน 2350 บท


5-8.jpg

 

หนังสือ ปทานุกรมกิริยาอาขยาต

ธรรมบทภาค 5-8 จำนวน 2350 บท

โดย. อาจารย์บุญสืบ อินทสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.

ขนาด 14.5×21 cm : กระดาษปอนด์ สีขาว : จำนวน 316 หน้า

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

วิ ธี ก า ร สั่ ง ซื้ อ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้

วิธีที่ 1. สามารถ สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ ด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ หน้าเวปไซด์นี้ 

วิธีที่ 2. หรือสามารถ โทรสั่ง หนังสือเล่มนี้ แล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง โดยตรงที่  02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771

วิธีที่ 3. หรือสั่งผ่านช่องทาง LINE : trilak_uli

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 

มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี นับถึงปี พุทธศักราช 2559 นี้ ก็เป็นระยะเวลาถึง 759 ปี

จัดเป็นการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของคนไทย  บูรพาจารย์ได้จรรโลงรักษาถ่ายทอดต่อๆกันมาโดยลำดับ

เป็นศักดิ์เป็นศรีและเป็นความสง่างามทั้งแก่สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพราะทั้ง 3 สถาบันของไทย ล้วนเกี่ยวข้องกับภาษาบาลี ทั้งชื่อตัวบุคคล ชื่อสกุล

อาคาร และสถานที่ ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี โดยเฉพาะตัวบุคคลจะมีความเกี่ยวข้องกับภาษาบาลีมากที่สุด

เรียกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงตาย เกิดเรียกว่า “ชาตะ” ตายเรียกว่า “มรณะ” ดังนั้น 

การศึกษาพระบาลีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ถึงโสตถิผลเป็นอเนกอนันต์ อย่างน้อยเพื่อประโยชน์ 2 อย่าง

คือ เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกพิธีล้วนเป็นภาษาบาลี ผู้ที่จะแปลได้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียน 

เหมือนกับจะแปลหรือเข้าใจภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ ก็ต้องศึกษาเล่าเรียน จะไปพูดว่า 

พระสงฆ์สวดมนต์ ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นการพูดที่ไม่ถูกต้อง เพราะตนเองไม่มีองค์ความรู้ในด้านนี้ 

เมื่อไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระบาลี ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนพระบาลี 

เพื่อจะเป็นกำลังสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

หนังสือ ปทานุกรมกิริยาอาขยาต ธรรมบทภาค 1-4 จำนวน 2238 บท


ปทานุกรม1-4.jpg

 

หนังสือ ปทานุกรมกิริยาอาขยาต

ธรรมบทภาค 1-4 จำนวน 2238 บท

ฉบับ 100 ปีชาตกาล พระเทพญาณเวที (บุญมา ฐาณวิมลโล, สังเขป)

โดย. อาจารย์บุญสืบ อินทสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.

ขนาด 14.5×21 cm : กระดาษปอนด์ สีขาว : จำนวน 304 หน้า

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

วิ ธี ก า ร สั่ ง ซื้ อ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้

วิธีที่ 1. สามารถ สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ ด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ หน้าเวปไซด์นี้ 

วิธีที่ 2. หรือสามารถ โทรสั่ง หนังสือเล่มนี้ แล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง โดยตรงที่  02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771

วิธีที่ 3. หรือสั่งผ่านช่องทาง LINE : trilak_uli

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 

มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี นับถึงปี พุทธศักราช 2559 นี้ ก็เป็นระยะเวลาถึง 759 ปี

จัดเป็นการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของคนไทย  บูรพาจารย์ได้จรรโลงรักษาถ่ายทอดต่อๆกันมาโดยลำดับ

เป็นศักดิ์เป็นศรีและเป็นความสง่างามทั้งแก่สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ เพราะทั้ง 3 สถาบันของไทย ล้วนเกี่ยวข้องกับภาษาบาลี ทั้งชื่อตัวบุคคล ชื่อสกุล

อาคาร และสถานที่ ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี โดยเฉพาะตัวบุคคลจะมีความเกี่ยวข้องกับภาษาบาลีมากที่สุด

เรียกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงตาย เกิดเรียกว่า “ชาตะ” ตายเรียกว่า “มรณะ” ดังนั้น

การศึกษาพระบาลีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ถึงโสตถิผลเป็นอเนกอนันต์ อย่างน้อยเพื่อประโยชน์ 2 อย่าง

คือ เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกพิธีล้วนเป็นภาษาบาลี ผู้ที่จะแปลได้ก็ต้องศึกษาเล่าเรียน

เหมือนกับจะแปลหรือเข้าใจภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ ก็ต้องศึกษาเล่าเรียน จะไปพูดว่า

พระสงฆ์สวดมนต์ ฟังไม่รู้เรื่อง เป็นการพูดที่ไม่ถูกต้อง เพราะตนเองไม่มีองค์ความรู้ในด้านนี้ 

เมื่อไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระบาลี ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนพระบาลี

เพื่อจะเป็นกำลังสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

หนังสือ เทคนิคการสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.3 ฉบับสืบสานพุทธศาสน์


สัมพันธ์ไทยปธ3.jpg

 

หนังสือ เทคนิคการสัมพันธ์ไทย

ประโยค ป.ธ.3 ฉบับสืบสานพุทธศาสน์

โดย. อาจารย์บุญสืบ อินทสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.

ขนาด 14.5×21 cm : กระดาษปอนด์ สีขาว : จำนวน 150 หน้า

ISBN: 974-92912-5-5

– ประกอบด้วย

ส่วนสำหรับท่อง

ส่วนสำหรับอธิบาย

ตัวอย่างข้อสอบสนามหลวง

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

วิ ธี ก า ร สั่ ง ซื้ อ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้

วิธีที่ 1. สามารถ สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ ด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ หน้าเวปไซด์นี้ 

วิธีที่ 2. หรือสามารถ โทรสั่ง หนังสือเล่มนี้ แล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง โดยตรงที่  02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771

วิธีที่ 3. หรือสั่งผ่านช่องทาง LINE : trilak_uli

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ประโยคเก็ง วิชาสัมพันธ์ไทย

ประโยคเก็ง วิชาสัมพันธ์ไทย นี้ ขอให้ดู ตามประโยคเก็ง ในธรรมบทภาค 5-8 ทั้งแปลโดยพยัญชนะ

และแปลยกศัพท์ ที่ข้าพเจ้าได้เก็งไว้ ภาคละ 30 เก็ง ซึ่งส่วนใหญ่จะออกตามเก็บวิชาแปล

ข้อสอบสนามหลวง ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2553 วิชาสัมพันธ์ไทย

ออกสอบตรงเก็งของวิชาแปลที่ข้าพเจ้าได้เก็งไว้ กล่าวคือ ออกประโยคเก็ง ภาค 6 เก็บที่ 24

ส า ร บั ญ

บทที่ 1 ชื่อสัมพันธ์

บทที่ 2 การสัมพันธ์ไทย

บทที่ 3 การสัมพันธ์ประโยคพิเศษ

บทที่ 4 การสัมพันธ์เบ็ดเตล็ด

บทที่ 5 การสัมพันธ์กิริยาในระหว่าง

บทที่ 6 การสัมพันธ์ อิติ ศัพท์

บทที่ 7 การสัมพันธ์คาถา และ แก้ศัพท์

ตัวอย่างข้อสอบ สัมพันธ์ไทย

บรรณานุกรม

หนังสือ เทคนิคการแปลธรรมบท ประโยค1-2 และ ประโยค ป.ธ.3 ฉบับสืบสานพุทธศาสน์


เทคนิคการแปลธรรมบทประโยค1-2.jpg

 

หนังสือ เทคนิคการแปลธรรมบท 

ประโยค1-2 และ ประโยค ป.ธ.3 ฉบับสืบสานพุทธศาสน์

โดย. อาจารย์บุญสืบ อินทสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.

ขนาด 14.5×21 cm : กระดาษปอนด์ สีขาว : จำนวน 140 หน้า

ISBN: 974-92088-0-3

– อธิบายการแปลตามเฉลยสนามหลวงในปัจจุบัน ทั้งพยัญชนะ และโดยอรรถ

– รวบรวมคำศัพท์และประโยคที่แปลยากให้แปลง่าย

– เหมาะสำหรับ ครูสอน ใช้เป็นคู่มือการสอน

– เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เป็นคู่มือการเรียน

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

วิ ธี ก า ร สั่ ง ซื้ อ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้

วิธีที่ 1. สามารถ สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ ด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ หน้าเวปไซด์นี้ 

วิธีที่ 2. หรือสามารถ โทรสั่ง หนังสือเล่มนี้ แล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง โดยตรงที่  02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771

วิธีที่ 3. หรือสั่งผ่านช่องทาง LINE : trilak_uli

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ในการเรียนการสอนภาษาบาลี ของทุกประเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนา

ฝ่ายเถรวาท จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด คือความสามารถ แปลพระพุทธวจนะ

ที่ท่านจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี ออกสู่ภาษาพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

เพื่อให้ใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่พระศาสนา แก่ประชาชนในประเทศนั้นๆ ส่งผลให้ 

พระพุทธศาสนาวัฒนาสถาพร มาจนตราบถึงทุกวันนี้

ท่านผู้ที่มีความชำนาญในภาษาบาลี ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาในการแปลมากนัก

นอกจากคำบางคำที่มีไม่ดาษดื่น ส่วนผู้ที่เริ่มเรียน เริ่มแปลภาษาบาลีชั้นต้นๆ 

โดยเฉพาะประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 อาจจะอึดอัดอยู่บ้างเพราะยังไม่เข้าใจ

ระเบียบการแปลภาษาบาลี ในยุคปัจจุบันนี้ หนังสือคู่มือการแปลภาษาบาลี ก็มีไม่มาก

ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักเรียน ที่รักการเรียนภาษาบาลีมากพอสมควร

คุณบุญสืบ อินทสาร นักวิชาการศาสนา กรมการศาสนา กระทรงศึกษาธิการ ได้รวบรวม

และเรียบเรียงเทคนิคการแปลธรรมบทเล่มนี้ขึ้นอย่างมีสาระยิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนภาษาบาลี

ชั้นต้นๆ นักเรียนเมื่อมีความรู้ในการแปลภาษาบาลีชั้นประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 ดี

ย่อมเป็นเหตุให้สามารถแปลภาษาบาลีชั้นสูงๆ และแต่งภาษาบาลีได้ถูกต้องตามหลักวรรณคดีบาลี

หนังสือ แนะแนวการเรียนการสอน วิชาบาลีไวยากรณ์ ฉบับสืบสานพุทธศาสน์ สำหรับนักศึกษาภาษาบาลีทุกระดับ


 

แนะแนวการเรียนบาลีไวยากร.jpg

หนังสือ แนะแนวการเรียนการสอน วิชาบาลีไวยากรณ์

ฉบับสืบสานพุทธศาสน์ สำหรับนักศึกษาภาษาบาลีทุกระดับ

โดย. อาจารย์บุญสืบ อินทสาร ป.ธ.๙, พ.ม., ศษ.บ.

ขนาด 14.5×21 cm : กระดาษปอนด์ สีขาว : จำนวน 142 หน้า

ISBN: 974-92087-9-X

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

วิ ธี ก า ร สั่ ง ซื้ อ ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้

วิธีที่ 1. สามารถ สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ ด้วยระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ หน้าเวปไซด์นี้ 

วิธีที่ 2. หรือสามารถ โทรสั่ง หนังสือเล่มนี้ แล้วแจ้งที่อยู่จัดส่ง โดยตรงที่  02-482-7358, 086-461-8505, 087-696-7771

วิธีที่ 3. หรือสั่งผ่านช่องทาง LINE : trilak_uli

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

หนังสือแนะแนวการเรียนการสอน วิชาบาลีไวยากรณ์นี้ ได้จัดพิมพ์มาแล้ว 4 ครั้ง

เพื่อเป็นการสืบสานการศึกษาภาษาบาลีให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

จึงได้จัดพิมพ์อีก เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ทั้งนี้ ได้รับการปรับปรุงให้สะดวกแก่การศึกษา

และจดจำง่ายขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา โดยได้จัดพิมพ์หนังสือจากที่ข้าพเจ้ากลับมาจากการ

ทัศนศึกษา ณ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศษ สวีเดน และนอร์เวย์ โดยเฉพาะ

ได้มีโฑอกาสไปเยี่ยมวัดไทยในประเทศต่างๆ ดังกล่าว

ซึ่งข้าพเจ้ามีความประทับใจและซาบซึ้งในปฏิสันถารของพระไทย ผู้เป็นเจ้าอาวาสใสแต่ละวัด

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์พระมหาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมารามประเทศเบลเยี่ยม

ซึ่งเคยเรียนบาลีเตรียมอุดม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มาด้วยกัน ขอบพระคุณพระมหาบุญทิน วัดพุทธารามประเทศสวีเดน

ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสำนักคือสำนักวัดมงคลทัดคล้อ จังหวัดพิจิตร ฯลฯ

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาบาลีไวยากรณ์ได้ดีพอสมควร

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เมตตาช่วยอุดหนุนผลงานหนังสือทุกเล่มของข้าพเจ้ามาโดยตลอด

นายบุญสืย อินสาร // นักวิชาการศาสนา พฤศจิกายน 2547

สารบัญ

บาลีไวยากรณ์

วจีวิภาค

ส่วนที่ 1 นามศัพท์

นามศัพท์

คุณนาม

สัพพนาม

ลิงค์

วจนะ

วิภัตติ

อายตนิบาต

การันต์

วิะีแจกนามศัพท์

กติปยศัพท์

มโนคณะศัพท์

สังขยา

ปกติสังขยา

วิธีต่อสังขยา

ปูรณสังขยา

สัพพนาม

ส่วนที่ 2 อัพยยศัพท์

อุปสัค

นิบาต

ปัจจัย

ส่วนที่ 3 อาขยาต

วิภัตติ

อาคม

กาล

บท

วจนะ

บุรุษ

ธาตุ

ปัจจัย

วาจก

อัพภาส

ส่วนที่ 4 กิตก์

กิริยากิตก์

วิภัตติ

กาล 

ปัจจัย 

วาจก

นามกิตก์

สาธนะ

ปัจจัยแห่งนามกิตก์

ส่วนที่ 5 สมาส

กัมมธารยสมาส

ทิคุสมาส

ตัปปุริสสมาส

ทวันทวสมาส

อัพยยีภาวสมาส

พหุพพิหิสมาส

สมาสท้อง

ส่วนที่ 6 ตัทธิต

สามัญญตัทธิต

โคคตัทธิ

ตรัตยาทิตัทธิต

ราคาทิตัทธิต

ชาตาทิตัทธิต

ชาตาทิตัทธิต

สมุหตัทธิต

ฐานตัทธิต

พหุลตัทธิต

เสฏฐตัทธิต

ตทัสสัตถิตัทธิต

ปกติตัทธิต

ปูรณตัทธิต

สังขยาตัทธิต

วิภาคตัทธิ

ภาวตัทธิต

อัพยยตัทธิต

ตัทธิตพิเศษ 2 อย่าง

อุปมาตัทธิต

นิสสิตตัทธิต

อักขระวิธี

สมัญญาภิทาน

สระ

พยัญชนะ

ฐานกรณ์ของอักขระ

เสียงของอักขระ

พยัญชนะสังโยค

สนธิ

สนธิกิริโยปกรณ์

สระสนธิ

พยัญชนะสนธิ